زندگي نامه ، خاطرات و وصیت نامه از شهيد مدافع حرم عباس دانشگر